Que és el EAP-Equips d’Assessorament i orientació Psicopedagògica

La evaluació psicopedagògicahttps://books.google.es/books?id=uX3bjuyXYOYC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Manual de Asesoramiento psicopedagógicohttps://books.google.es/books?id=TVI3uhGiznEC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Ambits de la psicopedagogía i orientacióhttp://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/es/

Adreces del EAP http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/adreces/tipus_servei/eap/

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

 • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
 • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Xarxa d’EAP i professionals

Els professionals de l’EAP són:

 • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia
 • Treballadors/es socials
 • Actualment també hi ha assignats fisioterapeutes

 

Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.

En aquests moments hi ha 79 EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.  

Funcions

Atenció a l’alumnat i les seves famílies

 • Identificació i avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Elaboració de dictàmens i Informes diversos per a orientar l’escolarització.
 • Realitzar la valoració motriu de l’alumnat amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació i les seves necessitats d’accessibilitat i planificar i dur a terme programes d’intervenció amb aquest alumnat.
 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats…) que pugui necessitar l’alumnat, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis educatius específics.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especialsal llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives,en col·laboració amb els altres professionals iserveis educatius implicats.
 • Detecció, valoració i derivació -si s’escau- d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia (CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA…).
 • Coordinació amb altres professionals, serveis o institucions de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat.

 Atenció als centres educatius

 • Assessorament als centres i al professorat en la identificació de necessitats educatives de l’alumnat i col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.
 • Coordinació amb l’equip directiu i amb el professorat del centre que dóna suport a la diversitat de l’alumnat (mestres d’educació especial, psicopedagogs, mestres de pedagogia terapèutica, educadors especialitzats…).
 • Participació a les comissions d’atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials.
 • Col·laborar en processos d’inclusió, en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.
 • Assessorament per a l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre educatiu, especialment d’aquell que alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.

 Atenció i intervenció a la zona

 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona osector(CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia) de la zona.
 • Col·laboració amb les administracions en la planificació i optimització dels recursos educatius del sector i en temes relacionats en l’escolarització dels alumnes.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut…).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de Formació i intercanvi dels docents, en col·laboració amb el centres de recursos pedagògics (CRP) del SEZ.

 

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.

Document per a l’organització i el funcionament dels serveis educatius (CRP, EAP, ELIC, CREDA i CdA) i del Programa de mestres itinerants per a deficients visuals. Curs 2011-2012.