Qui fa què en els centres educatius?

Qui fa què primària

En aquest espai hi trobareu informació detallada de les funcions de les persones que treballen en els centres educatius segons la titularitat de cadascun d’aquests, és a dir, si són públics, privats concertats o privats.

centres privats concertats

En els centres privats concertats hi treballen els professionals següents:

El director o directora, el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. És l’encarregat de l’elaboració del projecte educatiu del centre i del lideratge pedagògic. S’encarrega d’impulsar les activitats del centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. El director o directora també és el president del consell escolar i ha de fomentar la participació de les famílies; a més, ha de garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.

El claustre de professors. El componen tots els professors del centre i el presideix el director. Té funcions de coordinació docent i tutoria.

El tutor o tutora del grup. És la persona responsable del seguiment dels vostres fills. Ha de mantenir la relació personal amb tots els alumnes del grup i les seves famílies a través d’entrevistes i reunions periòdiques. És qui fa, conjuntament amb vosaltres, el seguiment del procés d’aprenentatge educatiu dels vostres fills, detecta les seves dificultats i necessitats i, quan cal, proposa les mesures necessàries.

El personal de suport socioeducatiu, professionals d’atenció socioeducativa, amb titulació i formació adequada que treballen coordinadament amb l’equip docent en l’atenció als alumnes.

Auxiliars d’educació especial (vetlladors) que donen suport als infants amb un alt grau de dependència perquè puguin tenir el màxim d’autonomia i participar en totes les activitats.

El consell escolar, l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. En el consell escolar estan representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: el o la titular del centre, la direcció, els professors, els alumnes, les famílies, el personal d’administració i serveis,el representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell o els titulars considerin necessàries.

Els EAP (equips d’assessorament i orientació psicopedagògica, publiquem un post específic referent al EAP) intervenen a petició del seu tutor o de l’equip directiu si el vostre fill o filla presenta alguna dificultat; li fan una avaluació psicopedagògica que permet donar orientacions i, si és necessari, proposar mesures personalitzades d’acord amb les seves necessitats.

Les famílies. La Llei d’educació de Catalunya assenyala que els pares, mares i tutors tenen el dret de participar en la vida del centre. De la mateixa manera, el centre educatiu ha de garantir la participació de les famílies.

Les AMPA (associacions de mares i pares d’alumnes). Una de les formes que teniu per participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l’associacionisme.