Presentació

Som l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Jesús Maria de Badalona, formada per tots els pares i mares dels alumnes d’aquest centre que han manifestat llur voluntat d’integrar-s’hi.

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre. Tot Col·legi públic o concertat ha de tenir un AMPA. Sense ell no hauria concert, no hi hauria subvencions, etc.

Aquesta entitat està reconeguda legalment al Registre d’Associacions i les seves funcions regulades per un Decret del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general de l’AMPA és:

  • Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
  • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
  • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares. Gestionant les activitats i comunicant-les a les famílies amb els pares i mares delegats/des.
  • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
  • Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.
  • Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
  • Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.
  • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
  • Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Tot això implica treballar conjuntament per ajudar a l’escola, amb una comunicació fluida i constant.

 

%d bloggers like this: