Que son els Pares i Mares Delegats de classe

 

Es tracta d’una figura reconeguda al Reglament Intern de l’Ampa:

Article 17.- La figura dels Delegats i Delegades de Mares i Pares és una figura important per a la participació activa i democràtica de les famílies a l’escola. Coordinar millor els esforços per a la consecució dels objectius comuns és indispensable; per aquesta raó aquesta figura queda reflectida com a necessària e indispensable dins la organització i funcionament de l’associació.

 • 17.1. Aquest Reglament reconeix aquesta figura i s’estipula que totes les classes han de estar representades per un mínim de un Delegat o Delegada i un màxim de dos. Que hauran de ser membres de l’associació.
 • 17.2. El Perfil del/la Delegat/ada de pares i mares de l’Escola Jesús-María ha de ser:
  • 17.2.a. Comunicatiu/a.
  • 17.2.b. Conciliador/a.
  • 17.2.c. Positiva, amb idees, no amb prejudicis.
  • 17.2.d. Actitud positiva
  • 17.2.e. Mediador/a.
  • 17.2.f. Actitud propera i dialogant.
  • 17.2.g. Amb disponibilitat
 • 17.3 Què no ha de ser un delegat o Delegada de pares i mares?:
  • 17.3.a. Fiscalitzador/a de la labor del professorat, centre, l’associació i altres institucions de l’escola.
  • 17.3.b. Suplantador/a de la funció del tutor o tutora davant els problemes del curs o aula.
  • 17.3.c. Suplantador/a de les funcions de l’ampa, de qualsevol membre de la junta directiva o qualsevol comissió.
  • 17.3.d. Defensor/a només dels interessos dels seus fills i filles.
  • 17.3.e. Mantenir una actitud rígida o punitiva
 • 17.4 Competències dels delegats o delegades de pares i mares:
  • 17.4.a. Canal de comunicació:

   ESCOLA – PARES – AMPA.

  • 17.4.b. Fomentar i facilitar la comunicació de les mares i els pares de l’alumnat amb el tutor o tutora del grup i amb la resta del professorat que imparteix docència al mateix. Representar a les mares i els pares de l’alumnat del grup, recollint les seves inquietuds, interessos i expectatives i donant trasllat dels mateixos al professorat tutor, inquietuds com a grup. Les individualitats les haurà de canalitzar per les vies estipulades per l’escola (Professor/Tutor, Cap d’Estudis, Adreça i/o Administració)

  • 17.4.c. Assessorar a les famílies de l’alumnat del grup sobre el funcionament de l’escola. Sempre donant una informació veraç i contrastada amb li Escola i l’AMPA. És millor no donar una informació que es desconeix abans que provocar un malentès que danyi la imatge de l’Escola, Professorat, Comunitat Religiosa, Ampa.
   La figura del delegat/ada no pot generalitzar, ni donar per assegudes actuacions o fets d’altres cursos, només oferirà informació contrastada.

  • 17.4.d. Implicar a les famílies en la millora de la convivència i de l’activitat docent en el grup i al centre i impulsar la seva participació en les activitats que tant l’associació com l’escola organitzin, juntament o per separat.

  • 17.4.e. Facilitar la relació i la comunicació entre les famílies de l’alumnat dels diferents  cursos. Utilitzant els canals que estiguin proposats per la Junta Directiva i aprovats en  Assemblea Ordinària a principi de curs. Serà la seva responsabilitat la gestió de les eines comunicació i gestionar el seu bon ús.
   Col·laborar en el desenvolupament de les activitats programades pel centre per informar a les famílies de l’alumnat del grup i per estimular la seva participació en el procés educatiu dels seus fills i filles, especialment la participació dels pares/mares que vulguin col·laborar.

  • 17.4.f. Figura integradora dins del grup.

  • 17.4.g. Qualssevol unes altres que es proposin en Assemblea General i s’aprovin, la qual cosa suposarà una actualització de l’actual Reglament Intern.

Article 18. Procés d’elecció.

 • El/s delegat/s o delegada/es serà/n triat/s per a cada curs acadèmic pels mateixos pares i mares en la reunió que, d’acord amb el centre es convocada a principi de cada curs.  En el cas de P3 serà necessària la convocatòria d’una reunió abans del 15 d’octubre per a l’elecció del delegat i es responsabilitat de la junta directiva donar a conèixer aquesta figura tant importat entre les famílies.

Article 19. Cessament.

 • El pare o mare delegat o delegada podrà ser cessats de les seves funcions a petició de més del 50% dels pares que el van elegir, o de la Junta Directiva en cas de conducta inadequada a petició raonada de l’escola per incompliment de qualsevol punt de l’article 17. Un cop comunicat el cessament s’haurà d’escollir un/a altre delegat/ada.

Article 20. Totes les eleccions i els cessaments seran ratificades per la Junta Directiva i comunicades als caps d’estudis i tutors.

Article 21. La junta directiva mantindran  una reunió de  coordinació amb els pares i mares delegats/ades a principi de cada trimestre.