Projecte AMPA Jm Badalona 2016-2017

INDICE: 

 1. Justificació
 2. Objectius
 3. Destinataris/as
 4. Activitats
  1 Activitats organitzatives i de representació
  4.1.1 Assemblees Generals
  4.1.2 Reunions de la Junta Directiva
  4.1.3 Reunions de la Junta Directiva i altres representants de la Comunitat

Educativa
4.2 Actuacions informatives
4.2.1 Engegada de l’espai AMPA, en la wed del col·legi
4.2.2. Engegada de Facebook/twitter
4.2.3. Engegada d’equip informàtic que disposa l’AMPA 4.3 Activitats 2015/16
4.3.1 Activitats per a Nadal
4.3.1.1 ARRIBADA DEL CARTER REAL / PARI NOEL
4.3.1.2 BELEN VIVENT
4.3.1.3 LOTERIA NADAL
4.3.2 Formació de pares
4.3.3 Tallers per a la setmana en família
4.3.4 Jornada de convivència de finalització de curs
4.3.5 Creació d’Imatge corporativa que defineixi el Nou AMPA
4.3.6 Activitats solament per a socis

 1. Gestió de la Quota de l’AMPA
 2. Pressupost
 3. Calendari

 

 1. JUSTIFICACIÓ

L’AMPA JM té com a justificació la de promoure en el col·legi la qualitat de l’educació, l’Ideari i el Caràcter Propi, projectant així l’estil educatiu de les Germanes de la Congregació de Jesús Maria i de la seva pedagogia, desenvolupada al llarg de la seva història. L’Educació de qualitat per tots i totes només s’aconseguirà mitjançant el treball conjunt entre el centre docent, els pares i mares, i el professorat, l’alumnat i la seva AMPA; havent-se de dinamitzar la participació de tota la Comunitat Educativa. Per a això és fonamental la labor que desenvolupa l’AMPA, que a través de les seves activitats i gestions promou la participació, afavoreix el desenvolupament d’activitats i de convivència i també la formació de les famílies. Sent aquest desenvolupament sempre dins del caràcter cristià del nostre centre.

 

 1. OBJETIUS
 • Representar i assessorar a totes les famílies de l’alumnat.
 • Assistir i orientar a les mares i pares en tot el que concerneixi a l’educació dels seus fills i filles i dubtes que els puguin sorgir.
 • Promoure la participació activa de mares i pares en les activitats del centre i la gestió del centre, fent referència en aquest últim cas al Consell Escolar.
 • Representar als socis i sòcies davant organismes educatius.
 • Promoure la convivència entre mares i pares i entre aquests i el professorat.
 • Defensar col·lectivament els drets i deures dels nostres fills i filles en relació a l’educació.
 • Fomentar la formació de les famílies.
 • Participar en les activitats que el centre realitzi.

Per a la consecució d’aquests objectius les activitats que l’AMPA realitzi aniran destinades a tot l’alumnat del centre i les seves famílies.

Les dates exactes de les activitats estan supeditades a la disponibilitat i col·laboració tant de l’equip docent com del centre.

 

 1. DESTINATARIS/IES

Les activitats de l’AMPA són dirigides a:

 • Alumnat matriculat al centre
 • Les famílies del centre
 • La comunitat educativa en general.
 • Als socis de l’AMPA
 1. ACTIVIDATS

4.1.1. Activitats organizatives i de participación

Per aconseguir un adequat funcionament del centre, la Comunitat Educativa al complet ha de treballar en una mateixa adreça, per a això és necessària la comunicació entre tots els grups que la integren.

4.1.2 Assemblees Generals

Durant el primer trimestre es desenvoluparan Assemblea General Extraordinària, on seran convocades totes les famílies associades amb 15 dies d’antelació com a mínim. En aquesta Assemblea es realitzarà la corresponent lectura dels nous Estatuts necessaris per al registre de la nostra associació en el Cens d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de la Junta d’Andalusia.

Al llarg de l’any se celebraran tantes Assemblees com anessin necessàries de cara a definir i planificar correctament totes les línies de treball a seguir.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tal com estableixen els nostres estatuts, se celebrarà almenys una reunió General Ordinària en el mes de gener, o a l’inici de curs per tractar els següents punts:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Examen i aprovació, si escau dels Comptes de l’exercici anterior.
 3. Examen i aprovació, si escau dels Pressupostos de l’Exercici.
 4. Examen de la memòria d’activitats i aprovació, si escau, de la gestió de la Directiva.
 5. Aprovació, si escau, del projecte d’Activitats.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Fos dels punts de l’ordre del dia i per a l’adopció de qualsevol altre acord serà convocada l’Assemblea General Extraordinària, i en concret per tractar els següents aspectes:

 1. Modificació parcial o total dels Estatuts,
 2. Dissolució de l’Associació
 3. Nomenament de la Junta Directiva
 4. Disposició i Alienació de béns
 5. Constitució d’una Federació, Confederació o Unió d’Associacions o la seva integració en ella si ja existís
 6. Aprovació del canvi de domicili.

S’està treballant per presentar en el mes d’octubre en aquesta assemblea general extraordinària una modificació total als Estatuts d’aquesta associació per adequar-los a les necessitats de la nostra Associació, així com Registrar-los en el Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.

4.1.3 Reunions de la Junta Directiva

Per al bon funcionament de l’AMPA, s’estableix que la Junta Directiva es reuneixi almenys una vegada al trimestre, fixant-se amb 24 hores d’antelació sent aquestes en el local de l’AMPA que té designat en el col·legi per a tal fi i en un horari que afavoreixi la participació de tots els membres de la junta directiva.
Per facilitar la comunicació amb les famílies del centre s’establirà un horari d’atenció a les famílies, en coordinació amb el centre educatiu encara per determinar. L’associació disposarà d’un tauler d’anuncis o compartirà el de l’escola en l’entrada del centre educatiu així com una adreça de correu electrònic ampa@ampajmbadalona.com, així com a la web que s’obrirà perquè els associats tinguin el seu espai.

4.1.4 Reunions de la Junta Directiva i altres representants de la Comunitat Educativa
Amb els Delegats i Delegades de Mares i Pares

La figura dels Delegats i Delegades de Mares i Pares és una figura important per a la participació activa i democràtica de les famílies als centres educatius. Conjuminar esforços per a la consecució dels objectius comuns és indispensable; per això, l’AMPA promourà i facilitarà necessària la comunicació entre tots dos. Així com que la figura del Delegat i Delegada sigui una elecció democràtica.

Al principi, es desconeix el nombre de Delegats/as nomenats actualment a cada classe o nivell. Per això, una de les intencions d’aquesta AMPA serà la de promoure la designació d’un o dos Delegats/as per cada classe. Dites delegades/as tindran com a principal tasca la de servir d’interlocutors entre AMPA i professorat amb la resta de pares d’aquesta classe. D’aquesta forma tindrem una comunicació constant i fluida amb el que aconseguirem identificar noves necessitats i comprovar que les línies de treball definides, aconsegueixen complir els objectius esperats.

Es convocarà a petició de l’AMPA almenys una reunió trimestral amb els Delegats i Delegades de Mares i Pares fent-la coincidir amb la finalització del trimestre escolar.

Amb la Directiva del Centre

Es realitzarà almenys una reunió al llarg del curs acadèmic. Aquestes reunions les convocarà el centre i l’AMPA podrà establir una reunió prèvia a l’Assemblea General per revisar els punts del dia i unificar criteris o establir punts a tractar en l’ordre del dia.

Es convoqués una altra abans de l’inici de curs on es presentarà l’esborrany del projecte en curs, per al seu debat i aprovació per part del centre escolar.
En el mes de juny de 2016 hi haurà una reunió especial, on es debatrà les necessitats més importants del centre que hagin sorgit durant el curs. L’adreça del centre exposarà els beneficis obtinguts mensualment del cànon dels uniformes venuts durant aquest curs i a raó d’aquest benefici s’estudiarà i organitzarà la gestió per resoldre aquestes necessitats.

Amb el/l’inspector/a del Centre

Es realitzarà reunió amb el/l’inspector/a del centre educatiu per presentar la directiva de l’AMPA, el seu projecte d’activitats, etc. com així també realitzar consultes.

Amb l’asseguradora

Es realitzarà reunió amb el corredor d’assegurances per presentar el pla d’activitats de l’associació, la junta directiva, valorarà totes les opcions de les cobertures que necessita l’Associació per al curs, així com realitzar totes les consultes que es considerin.

4.1.5 Actuacions informatives

L’AMPA mantindrà informada a totes les famílies associades en primer terme i per afegiment a totes les famílies del centre educatiu; sobre la seva gestió, novetats d’interès per a les famílies, i tot allò que a l’educació dels seus fills i filles es refereixi. Per a això comptarà amb la col·laboració del centre educatiu, distribuint les notes amb l’alumnat.
L’associació sol·licitarà un tauler d’anuncis en l’entrada del centre educatiu així com una adreça de correu electrònic; ampa@xxxx.com; així com a la web de l’AMPA en la qual es publicarà el calendari d’activitats, així com una publicació mensual amb totes les novetats. A través d’aquests mitjans, es donarà difusió de totes les actuacions realitzades, els acords presos en el Consell Escolar, les activitats previstes per al trimestre vinent, dates de reunions, etc.

4.2.1. Es possa en marxa l’espai AMPA, a la web pròpia de l’AMPA

Fruit de la necessitat d’haver de portar comptabilitat i presentar impostos. El ampa inicia l’engegada d’un programa de gestió de l’AMPA, que inclou espai web reservat per a aquesta associació.

4.2.2. Es possa en marxa de Facebook i/o twiter.

S’està treballant a iniciar un espai que ens defineixi a les xarxes socials, sent el triat Facebook per ser les segur i el més usat a les xarxes socials. Aquí s’informarà de totes les novetats d’interès per a les famílies, per a tota la comunitat educativa que forma el centre.

4.2.3. Es possa en marxa l’equip informàtic que disposa l’AMPA

En el local de l’AMPA existia un equip informàtic amb monitor, CPU i teclat, s’ha demanat col·laboració a un associat perquè faci una posada a punt de l’equip.

4.2 Activitats 2016/17

4.2.1 Activitat per a Nadal

4.3.1.1 ARRIBADA DE CARTER REAL O SANTA CLAUS.- Per a això es nomenarà un equip de treball format per un membre de la junta directiva de l’AMPA, un docent i representants dels delegats/as dels pares de cada nivell.
Seguint la tradició de tots els anys tindrem la visita del Patge Real, amb la modificació que seran els nens/as d’infantil els qui vagin a lliurar-li la seva carta quan est el Patge Real o Santa Claus, assegut en una butaca de la seva categoria real, on seran fotografiats per una fotògrafa voluntària per classe i així obtindran un record dels seus companys i d’aquest entranyable moment.

La fotografia es penjarà a la web de l’escola. La impressió serà a càrrec de cada pare o mare, primer s’hauràn de donar d’alta a la web de l’escola.

4.3.1.2 PESSEBRE VIVENT Per a això es nomenarà un equip de treball format per un membre de la junta directiva de l’AMPA, un docent i representants dels delegats/as dels pares de cada nivell.

Aquest any com a nova iniciativa, es va crear un PESSEBRE VIVENT, en el qual participés tots els pares que així ho desitgin.

4.3.1.3 LOTERIA DE NADAL. Seguint la tradició de tots els anys, dos anys després recuperarem la loteria de nadal que es va cedir a l’escola i tindrem loteria de nadal, buscarem un nombre fix i es cobrarà el suplement legal o be es rifarà una panera. Així mateix es destinarà el benefici per a minvar les despeses dels esmorzars de les graduacions de P5 i 6º de primària. I la resta per a la graduació de 4º de l’ESO. I a millores a l’escola d’acord amb l’Equip Directiu.

4.2.2 Formació de pares

Per a això s’està treballant a realitzar 3 aules familiars una per a cada trimestre de l’any, on s’impartirà, per part de professionals molt preparats temes de gran interès per a tots.

4.2.3 Tallers per al dia de la Família

Per a això es nomenarà un equip de treball format per un o diversos membres de la junta directiva de l’AMPA i representants dels delegats/as dels pares de cada nivell.
Especialment es buscarà la col·laboració dels alumnes de 4º de l’ESO per dinamitzar els tallers.

4.2.4 Jornada de convivència de finalització de curs

Per a això es nomenarà un equip de treball format per un membre de la junta directiva de l’AMPA, un docent i representants dels delegats/as dels pares de cada nivell. Aquesta jornada es realitzés amb una metodologia pràctica, lúdica i motivadora buscant la interrelació, participació i diversió dels nens/as i famílies fent present el caràcter cristià del nostre centre.

4.2.5 Creació d’Imatge corporativa que defineixi el Nou AMPA

S’ha creat una nova imatge corporativa que defineix el Nou AMPA, amb el color de l’esperança per fer una Associació per a tots.

4.2.6 Activitats solament per a socis

Emissió de carnet de soci

Per poder tenir dret a aquestes activitats serà necessària l’acreditació com a soci de l’AMPA, per a això es lliurarà en el local de l’associació un carnet per família, el qual s’emplenés en totes les seves parts i se segellarà per l’AMPA, sent sol valgut per al curs actual.

Excursió a la neu

Amb un pressupost econòmic, organitzar en el mes de febrer o març el dissabte i diumenge a anys alterns, una excursió per tots els i així compartir un dia inoblidable.

Descomptes en establiments col·laboradors amb l’AMPA.

La Junta Directiva des del mes de juny està realitzant gestions comercials amb empresa de sectors variats per a l’obtenció de descomptes per a les famílies associades.

Actualment les famílies disposen de descompte al centre CIM Centre de Psicologia Mèdica. I estem buscant augmentar aquest tipus d’empreses.

5.- GESTIÓ DE LA QUOTA DE L’AMPA

En la segona Junta directiva que va tenir lloc en el mes de juliol, es va determinar que la quota per a aquest nou curs escolar, s’establiria en 23 euros per família.
Aquesta decisió es va prendre sobre la base de l’actual crisi econòmica que estan sofrint moltes famílies del centre, i lloc que actualment l’Associació disposa dels mitjans econòmics per fer les activitats que estan programades.

La forma de cobrament de la quota s’estableix les següents:

 • Pagament de la quota amb el material en la compra de llibres gestionada per l’escola
 • En efectiu en la secretària de l’escola o a la sala de l’Associació en l’horari d’atenció a l’Associat.

6.- PRESSUPOSTOS
INGRESSOS
QUOTES ______ FAMÍLIES ASSOCIADES: ________€

DESPESES
4.2 ACTIVITATS INFORMATIVES

4.3.1 ACTIVITATS DE NADAL

4.3.2 FORMACION DE PARES

4.3.3 TALLERS PER Al DIA DE LA FAMÍLIA

TOTAL DE DESPESES ________

Les dades de l’exercici econòmic serán publicades un cop aprovades en Assemblea General Ordinaria al mes de novembre.

7.- CALENDARI NOVEMBRE:

                15/11/2016 a les 15:45h Convocatòria reunió Pares-Mares Delegats-Delegades de curs juntament amb l’Escola.